Hurtownia kosmetyków naturalnych a polityka inwestycyjna

2019-01-25

Hurtownia kosmetyków naturalnych! Pamiętajmy o odpowiedniej polityce inwestycyjnej


Koszty inwestycji w fundusze to opłaty za zarządzanie, a także opłaty i prowizje dystrybucji, czy za konwersję, jak i podatki. Opłaty dystrybucyjne są do uniknięcia, ale opłaty za zarządzanie można wybrać najniższe. Fundusze parasolowe odsuwają konieczność płacenia podatków w czasie. Koszty inwestycji w Fundusze Inwestycyjne dzielą się na trzy grupy. Jedna wiąże się z zarządzaniem funduszem, druga z obsługą inwestorów, a trzecia z kosztami podatkowymi. Każdy fundusz pobiera opłaty za kierowanie pieniędzmi, które się mu powierzono. 

Taka opłata jest naliczana od danej wartości aktywów netto, czyli takich pomniejszonych o zobowiązania. Pobiera się ją codziennie zgodnie z wyceną aktywów netto pod koniec dnia. Wysokość takich opłat publikuje się w prospekcie emisyjnym oraz statucie. Można je zobaczyć na stronach www danego TFI, jeżeli mówimy o hurtownia kosmetyków naturalnych http://jmcpoland.com/.


Opłaty mogą być różne i zależą od Funduszu Inwestycyjnego oraz ich wahania wynoszą około 4%, jeśli chodzi o fundusze agresywne, a 1%, jeśli chodzi o fundusze pieniężne. Część opłaty to koszty limitowane, czy koszty, które mają związek z aktualnym funkcjonowaniem funduszu, chociażby koszt depozytariusza. Opłaty pobiera się również wtedy, gdy fundusz przynosi straty. Jest to taka forma wynagrodzenia za pracę na rzecz funduszu. Jeśli chodzi o fundusze akcyjne i zrównoważone to ta opłata wynosi około 4% rocznie, natomiast jeśli chodzi o fundusze pieniężne, ta opłata wynosi około 1% rocznie bez względu na to, czy fundusz osiągnął zysk czy nie. Ta opłata jest obowiązkowa. Wyniki funduszy, które można zobaczyć w gazetach, na portalach internetowych uwzględniają także wspomnianą już opłatę za zarządzanie.

Każdy inwestor musi mieć na uwadze, że przy nabyciu jednostek uczestnictwa będzie musiał ponieść opłatę dystrybucyjną, pokrywającą koszty dystrybucji produktów, jeżeli chodzi o hurtownia kosmetyków naturalnych.


Jednostki uczestnictwa w funduszach sprzedaje się przez pośredników, a więc dystrybutorów, którzy podpisali umowę z TFI, a także za pośrednictwem samego TFI. Są to zazwyczaj banki, czy domy maklerskie, a także doradcy finansowi. Opłata może być pobrana podczas zakupu jednostek uczestnictwa albo podczas ich zbywania. Może być także pobrana w trakcie konwersji jednostek uczestnictwa, które są częścią jednego funduszu w jednostki udziałowe w drugim. Przykładowo może to być konwersja fundusz akcyjny na fundusz pieniężny. Warunkiem jest jednak, że jedno Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządza obojgiem funduszy, jeżeli chodzi o hurtownia kosmetyków naturalnych.


Cel inwestycji funduszu to wzrost wartości posiadanych przez niego aktywów przez wzrost wartości jego lokat. Dąży się tutaj do jak największego poziomu bezpieczeństwa oraz rentowności owych lokat. Fundusz ma realizować właśnie taki cel inwestycyjny przez inwestycje przede wszystkim w akcje spółek, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ma to pewne znaczenie, jeżeli chodzi o hurtownię kosmetyków naturalnych. Część aktywów lokuje się w papiery wartościowe udziałowe, czy dłużne emitowane przez firmy, czy banki oraz jednostki samorządu terytorialnego, a także depozyty bankowe. Zgodnie z przepisami fundusze nie inwestują w dłużne papiery wartościowe, jeżeli ich emitentem, czy gwarantem albo poręczycielem jest NBP, Skarb Państwa, czy rządy i banki centralne w innych krajach. Rok 2014 stanowił o tym, że Fundusze musze mieć minimum 75% wartości aktywów, które będą zaangażowane na rynku akcji. Natomiast inwestowanie w lokaty zagraniczne nie mogło wynieść więcej niż 10% aktywów. Rok 2015 to natomiast 55% wartości aktywów na rynku akcji oraz maksymalnie 20% aktywów inwestycji w lokatach zagranicznych. Fundusz posiada informacje w statucie na temat sposobu, w jaki chce osiągnąć swój inwestycyjny cel. Polityka inwestycji określa konkretne kategorie lokatowe, a także wyjaśnia jakie kryteria będą wzięte pod uwagę przez zarządzających podczas wyboru lokat, by fundusz miał realne szanse na osiągnięcie celu.