Nowe Zarządzanie Publiczne a ubezpieczenia turystyczne

2019-01-19

Ubezpieczenie turystyczne to nowoczesne zarządzanie publiczne! Co warto o tym wiedzieć?


Z postępującym rozwojem większości przedsiębiorstw menadżerowie koniecznie muszą patrzeć nowocześnienie na rolę jaka pełnią ludzie w organizacji oraz widzieć w nich duży potencjał, a nie wyłącznie koszty zmienne. Niezbędne jest tutaj całkiem nowe rozumienie kierowniczej funkcji do pobudzania wszelkich możliwych inwencji twórczych i rozwoju osobowości pracowników firmy. W obecnym czasie obowiązują teorie zachowań ludzkich, które twierdzą, iż człowieka który działa według reguł koniecznie musi zastąpić człowiek, który potrafi się w pełni zaangażować, umie podejmować nie tylko szybkie ale i trafne decyzje, jeżeli chodzi o ubezpieczenie turystyczne http://colonnade.pl/dla-ciebie/ubezpieczenia-turystyczne.To nowe pokolenie pracowników ma całkowicie inny stosunek do pracy czy życia. Ludzie, którzy popierają nowe wartości, z cała pewnością wolą traktować siebie samych jako niezależnych. Menadżerowie, którzy nie będą w stanie posiadać wymaganej wiedzy oraz nowych umiejętności w kierowaniu ludźmi w organizacji, na pewno będą stanowić pewnego rodzaju hamulec postępu i nie będą w stanie spełniać oczekiwań organizacji istniejących w XXI wieku, jeżeli chodzi o ubezpieczenie turystyczne. Rynek pracy staje w zderzeniu z nowym zarządzaniem publicznym w całej administracji, która służy analizie oraz kontrolowaniu rynków pracy. 


New Public Management, jest to model administrowania publicznego, który bazuje wyłącznie na zarządzaniu. Właśnie ten model jest opisywany także za pomocą wielu różnych określeń, do których zalicza się między innymi: menedżeryzm – managerialism, rynkowa administracja publiczna- nazywany market-based public administration, zarządzanie na zasadach biznesowych, władze przedsiębiorcze - entrepreneurial government oraz menedżeryzm publiczny, noszący nazwę public managerialism, jeżeli chodzi o ubezpieczenie turystyczne.


Tym samym można uznać iż nasuwa się wniosek, że bardzo dużo ilość występuje elementów, które są związane z terminem jakim jest New Public Management. Do kwestii wspólnych charakteryzujących takie zjawisko, zalicza się: orientacja nie tylko na procesy, ale głównie na osiąganie wyników, wola odejścia od jak najbardziej klasycznej biurokracji tylko w kierunku stworzenia znacznie bardziej elastycznych warunków pracy, zatrudnienia oraz organizacji, przejście od bardzo tradycyjnej administracji publicznej do modelu, który kładzie  znacznie większy nacisk na odpowiedzialność personalną wszystkich kierowników, cele jakie są stawiane przed organizacją oraz przed pracownikami są bardzo jasno określone, a zakres ich wykonania, jest wyłącznie możliwy do oceny przy pomocą wskaźników, jeżeli chodzi o ubezpieczenie turystyczne. 


Taka ocena programów publicznych, pozwala sobie na wykorzystanie zasady 3Es’, czyli oszczędność, efektywność i skuteczność, czyli economy, efficiency and effectiveness. Niektóre z zadań jakie są realizowane przez sektor publiczny, są poddawane ocenie rynku, wyłącznie na przykład w postaci kontraktów. Istnieje także parcie podążające w kierunku ograniczania wszystkich funkcji jakie są pełnione przez władze publiczne w wprowadzeniu prywatyzacji. W NPM wyróżniono cztery główne aspekty zarządzania w sektorze publicznym: zarządzanie tylko w sektorze publicznym i to jako administrowanie, zarządzanie wyłącznie w sektorze publicznym, polegające na prowadzeniu oraz wdrażaniu polityki, zarządzanie w publicznym sektorze jako główne zarządzanie biznesem oraz zarządzanie w sektorze publicznym, polegające na zarządzaniu ludźmi.


Zatem nowe zarządzanie publiczne jest to model rynkowy, w którym to uznaje się wyłącznie istnienie niezależnych oraz równorzędnych podmiotów. Niezależne agendy rządowe, przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne, które prowadzą działalność wyłącznie na własny rachunek. Wszystkie stosunki pomiędzy podmiotami są regulowane przez kontrakt. Bardzo efektywne reguły zachowania, które przetrzymały próbę konkurencji jak również zostały powszechnie przyjęte za sprzyjają intensyfikacji oraz rozszerzaniu wymiany oraz obowiązujące. Różnice podstawowe jakie występują pomiędzy starym a nowym zarządzaniem tylko w sektorze publicznym dotyczą wyłącznie sposobu finansowania oraz zarządzania jaki i organizacji, celów i ich realizacji w NMP, jak również dążenia do znacznego zwiększenia sterowności całego systemu usług publicznych. Całkowicie nowe zarządzanie publiczne, pozwala kłaść nacisk na prawidłowe wyznaczanie celów oraz na monitorowanie uzyskanych wyników, zarządzanie finansami, jeżeli chodzi o ubezpieczenie turystyczne.


Koncepcja samego NPM, która prowadzi do spłaszczenia oraz rozczłonkowania struktur organizacyjnych jak i decentralizacji uprawnień, pozwala na zapewnienie elastyczność możliwego działania sektora publicznego jak również powoduje zwiększenie jego efektywność, lecz nie prowadzi do ograniczenia jego zadań oraz programów. Nowe publiczne zarządzanie, głównie koncentruje się tylko na odbiorcy usług, czyli jego potrzebach, jak i wszystkich oczekiwaniach, ale i promowaniu konkurencji pomiędzy usługodawcami, decentralizowaniu kompetencji i przekazywaniu kontroli społeczności lokalnej oraz wprowadzaniu zarządzania uczestniczącego ukierunkwoanego niekiedy na ubezpieczenie turystyczne. Podstawowym celem administracji w duchu NPM, jest pozyskanie wszystkich możliwych rezultatów oraz kontrola jak i odpowiedzialność za wyniki. Bardzo skuteczne działanie, wynika z połączenia wszystkich wysiłków sektora publicznego i prywatnego oraz pozarządowego i to na rzecz rozwiązywania możliwych problemów.